Kepillik

8

 

Önümiň görnüşini saýlaň

Kepillik syýasaty

HK AIHOME web sahypasy arkaly satyn alnan islendik zadyň hiline zeper ýetmegi üçin azyndan bir ýyl kepillik bar, ýöne HK AIHOME kepilligi bilen üpjün edilmeýän iki şert bar:

● Emeli zeper HK AIHOME kepilligine goşulmaýar.

Device Enjamyňyz köp sanly paýlaýjymyz barlygy sebäpli HK AIHOME-den daşarda satyn alnan bolsa, biz munuň üçin jogapkärçilik çekmeris.

Biz bilen nädip habarlaşmak isleýärsiňiz?

Don'size näme gerek?
Optionshli saýlawlaryňyzy gözden geçirmek üçin aragatnaşyk sahypamyza giriň

 

Önümler hakda sorag?
HK AIHOME önümleri barada has giňişleýin öwreniň.