Toparymyz

“HangKong Crossbow” markasy (Zhejiang), Technology Co. Ltd.
2020-nji ýylyň ahyrynda döredildi, ýöne zawodymyz 2004-nji ýylda döredildi.
Toparymyz üpjün etmegiň esasy wezipesine esaslanýar
global müşderiler üçin has gowy we hünär söwda hyzmatlary.

Biz hakda

Biz kim

Bilelikdäki kärhana HK AIHOME, Hytaýyň iň meşhur zawodlaryny birleşdirdi we sagdyn we akylly enjam bilen gurşalan, akylly öý önümlerini we dünýä alyjylary üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýän global akylly öý üpjünçiligi platformasyny gurmaga bagyşlanýar. .

 

Biz näme edýäris

HK AIHOME akylsyz öý enjamlary, şol sanda pyçakly janköýerler, howa arassalaýjylary we beýlekileri ýöriteleşdirýär.Müşderilerimize ýokary derejeli akylly öý önümlerini we dünýä müşderileri üçin ökde hyzmatlary bermek arkaly öz işlerinde üstünlik gazanmaga kömek etmek isleýäris.

Zawodymyz

Zawodlarymyz dürli önüm kategoriýalarynda ýöriteleşen iň oňat önümçilikdir.Mundan başga-da, zawodlarymyz önüm öndürmek üçin iň ösen enjamlary ulanýarlar we önümlerimiz üçin iň oňat materiallary saýlajakdygymyzy kepillendirýäris.

Toparymyz

Arzuwlar we maksatlar bilen ýaş we hyjuwly topar.Saglyk has gowy durmuşa eltýär, akyl geljegi üýtgedýär diýip hasaplaýarys.Marketing toparymyz, işiňize kömek etmek we işiňiziň ösmegi barada alada etmek üçin şu ýerde.

2
7
6
42
5
8
3
1